Algemene voorwaarden Crazyzebra.com

 

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden van Crazyzebra.com worden de navolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen:

Crazyzebra Crazyzebra.com – Kampen – Nederland
Koper de wederpartij van gebruiker (opdrachtgever)
Overeenkomst de tussen gebruiker en koper gesloten overeenkomst

Artikel 2 Aanbiedingen en offertes

2.1 Op alle overeenkomsten met Crazyzebra en/of haar webshop zijn onderstaande voorwaarden van toepassing.

2.2 Alle aanbiedingen, in welke vorm ook, zijn vrijblijvend behalve wanneer in het aanbod anders/een termijn voor aanvaarding is vermeld. Aanbiedingen en/of offertes gelden nooit voor eventueel toekomstige opdrachten.

2.3 Overeenkomsten waarbij Crazyzebra en/of haar webshop partij is, gelden pas als gesloten na daadwerkelijke plaatsing van de order via het bestelmenu van de webshop van Crazyzebra of wanneer mondeling overeengekomen met een van de medewerkers van Crazyzebra of overeengekomen middels emailcontact met Crazyzebra. Opdrachtgevers/particulieren hebben het recht deze overeenkomst binnen 14 dagen te herroepen mits het geen klantspecifieke producten betreft.

2.4 Alle prijzen in vermelde aanbiedingen zijn in Euro’s en zijn inclusief BTW en exclusief andere, overheidswege gerelateerde heffingen, eventuele verpakkings- en verzendkosten en vervoer- en reiskosten, tenzij anders is overeengekomen.

 

Artikel 3 Artikelen en afbeeldingen

3.1 De artikelen welke op de internetsite van Crazyzebra zijn afgebeeld gelden slechts als indicatie.

3.2 Crazyzebra is niet aansprakelijk voor eventuele kleurafwijkingen.

 

Artikel 4 Aansprakelijkheid en vrijwaring

4.1 Wanneer Crazyzebra aansprakelijk is voor directe schade, beperkt die aansprakelijkheid zich tot maximaal het bedrag van de door de verzekeraar van Crazyzebra te verstrekken uitkering.

4.2 Crazyzebra is niet aansprakelijk voor het volgende:

  1. a) schrijffouten
  2. b) indirecte schade als gevolgschade, schade door bedrijfsstagnatie, gederfde omzet, gederfde winst en gemiste besparingen
  3. c) onrechtmatig en/of ondeskundig gebruik door de koper van het geleverde.

4.3 De koper vrijwaart Crazyzebra van eventuele aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke schade aan de koper toerekenbaar is.

4.4 Schadeclaims dienen uiterlijk binnen 30 dagen na het ontstaan van de schade middels aangetekend schrijven bij Crazyzebra ingediend te worden.

4.5 De in deze algemene voorwaarden opgenomen aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet wanneer de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Crazyzebra of ondergeschikten van Crazyzebra.

 

Artikel 5 Onderzoek en reclamaties

5.1 De koper is verplicht het gekochte op het moment van levering grondig te inspecteren. Eventuele klachten over het geleverde en/of de factuur dienen door koper aan Crazyzebra schriftelijk en uiterlijk binnen 8 dagen te worden gemeld. Klachten dienen zo gedetailleerd mogelijk beschreven te worden opdat Crazyzebra in staat is correct en per omgaand te handelen en reageren.

5.2 Zichtbare beschadigingen aan verpakking(en) en zaken dienen direct bij (op)levering op de pakbon/vrachtbrief te worden genoteerd en dezelfde dag schriftelijk aan Crazyzebra te worden gemeld.

5.3 Bij gegronde klacht(en), zal Crazyzebra het geleverde vervangen tenzij dit inmiddels voor koper aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door koper schriftelijk kenbaar gemaakt te worden. Crazyzebra is in alle gevallen slechts aansprakelijk binnen de grenzen van de waarde van desbetreffende product.

 

Artikel 6 Betaling

6.1 Betaling dient te geschieden via een van de betalingsmethoden zoals geboden in de webshop van Crazyzebra. Indien overeengekomen dat geleverd wordt op rekening, dient betaling te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum in de valuta waarin is gedeclareerd, zonder inhouding van korting. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur/facturen zijn niet van invloed op de betalingsverplichting.

6.2 Bij het in gebreke blijven van koper in de betaling binnen de overeengekomen termijn, is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en koper is alsdan een rente verschuldigd van 1,5% per maand of gedeelte van een maand, met een minimum van € 30,00. Tenzij de wettelijke (handels-) rente hoger is, dan geldt de hoogste rente. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat koper in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag. Eventuele incassokosten worden doorberekend aan koper.

6.3 De door koper gedane betalingen strekken ten eerste in mindering van de gerechtelijke- en buitengerechtelijke incassokosten, ten tweede in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

 

Artikel 7 Levering

7.1 Levering geschiedt af adres Crazyzebra, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeenkomen.

7.2 Klant is verplicht de artikelen en zaken af te nemen op het moment dat Crazyzebra deze bij hem aflevert of laat afleveren, dan wel op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld.

7.3 Indien klant afname weigert of nalatig is met voor levering noodzakelijk zijnde informatieverstrekking of instructies, is Crazyzebra gerechtigd goederen/zaken op te slaan voor rekening en risico van klant. Indien klant niet binnen 7 dagen alsnog afneemt, is Crazyzebra gerechtigd de zaken aan een ander te verkopen.

7.4 Indien Crazyzebra een levertermijn heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is in geen enkel geval een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient klant Crazyzebra schriftelijk in gebreke te stellen.

7.5 Indien Crazyzebra gegevens behoeft van klant inzake uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat klant deze aan Crazyzebra ter beschikking heeft gesteld.

 

Artikel 8 Overmacht

8.1 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan (naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen) alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Crazyzebra geen invloed kan uitoefenen doch waardoor Crazyzebra niet in staat is de verplichtingen na te komen. Daaronder worden o.a. begrepen: slechte weersomstandigheden, computer- en stroomstoringen, transport- en exportbelemmeringen, werkstakingen, diefstal, brand en stagnatie in levering van zaken door toeleveranciers van Crazyzebra.

8.2 Gedurende de periode dat de overmacht voortduurt kunnen partijen de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Duurt deze periode langer dan twee maanden dan zijn partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden zonder verplichting tot schadevergoeding aan de andere partij.

8.3 Voor zover Crazyzebra ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Crazyzebra gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat in rekening te brengen aan klant. Klant is verplicht deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

 

Artikel 9 Geschillen en rechtspraak

Het Nederlandse recht is van toepassing op elke overeenkomst tussen Crazyzebra en koper. Daarnaast heeft Crazyzebra te allen tijde het recht een geschil voor te leggen aan een volgens de wet bevoegde rechter.

Alle geschillen, naar aanleiding van de tussen partijen gesloten overeenkomst, zullen in eerste instantie worden bepaald door een bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Crazyzebra.